Importer i dystrybutor surowców chemicznych
 • Porządek obrad WZA 04.08.2022r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Chemical Worldwide Business S.A.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie planu przedsiębiorstwa na rok 2022.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
 8. Podział zysku Spółki za rok 2021.
 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021.
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021.
 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Bezpośredni kontakt do działów