Importer i dystrybutor surowców chemicznych

PORZĄDEK OBRAD z dnia 18.06.2020 r. godz. 13:00

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie planu przedsiębiorstwa na 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2019 rok.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za 2019 rok.
 8. Podział zysku Spółki za 2019 r.
 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Bezpośredni kontakt do działów