Importer i dystrybutor surowców chemicznych

PORZĄDEK OBRAD WZA z dnia 18.05.2021r. o godz. 14:00

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2. Wybrór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

5. Przedstawienie i zatwierdzenie planu przedsiębiorstwa na rok 2021 

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

8. Podział zysku Spółki za rok 2020

9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020

10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020

11. Podjęcie uchwały o zmnianie statutu Spółki

12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bezpośredni kontakt do działów