Importer i dystrybutor surowców chemicznych

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Chemical Worldwide Business S.A.

Zarząd Chemical Worldwide Business Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupcy (“Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000336592, NIP: 6671647884, kapitał zakładowy 100 000 zł, opłacony w całości; niniejszym zwołuje:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Chemical Worldwide Business S.A.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 17maja 2023 roku o godz. 14:00 w siedzibie Spółki
w Słupcy (62-400), przy ulicy Wspólnej 6

Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Chemical Worldwide Business S.A. z dnia 17.05.2023 r. godz. 14:00

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie planu przedsiębiorstwa na rok 2023.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
 8. Podział zysku Spółki za rok 2022.
 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022.
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022.
 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Bezpośredni kontakt do działów